Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

 2. Uživatelský účet      

 3. Předmět kupní smlouvy

 4. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

 5. Cena zboží a platební podmínky

 6. Způsob dodání a dodací podmínky

 7. Práva z vadného plnění

 8. Odstoupení od smlouvy

 9. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

 10. Ochrana osobních údajů

 11. Zasílání obchodních sdělení

 12. Doručování

 13. Závěrečná ustanovení

 1) Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Made by Kaya__li, Opavská 6233/20a, Ostrava-Poruba, 70 800, IČO: 01673696, DIČ CZ01673696, číslo bankovního účtu: 1495146013/3030 (IBAN: CZ46 3030 0000 0014 9514 6013, BIC:AIRACZPP), kontaktní údaje: tel.: +420 608 404 343, e-mail: madebykayali@gmail.com(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.jumpingbykn.com.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

1.5 Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, po písemné dohodě s prodávajícím také v anglickém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 2) Uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3) Předmět kupní smlouvy

3.1 Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze  v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Co se týče poštovného do zahraničí, je řešeno individuálně, podle země doručování.

3.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4 Prodávající jako provozovatel tohoto internetového obchodu poskytuje telefonní linku uvedenou v kontaktních informacích e-shopu, obsluhovanou podnikatele po vymezenou provozní dobu, která je určena zejména jako informační služba pro dotazy kupujících ohledně nabízeného zboží, objednávek zboží včetně řešení reklamací.

 

4) Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

4.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího www.madebykayali.com. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit / Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

4.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (př. náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odesláním „Potvrzení objednávky“ prodávajícím (stav „Objednávka přijata a potvrzena“), zaslaného na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.4 Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.

4.5 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.6 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

5) Cena zboží a platební podmínky

5.1 Kupující obdrží zboží uvedené v nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena zboží navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu zboží a termín dodání.

5.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 •         v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

 •         platbou předem na účet: 1495146013/3030 (IBAN: CZ46 3030 0000 00149514 6013, BIC: AIRACZPP)

5.4 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.5 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena podmínka o povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.9 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.10 Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

6) Způsob dodání a dodací podmínky

6.1 Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího. Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

6.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím  v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že se ani při opakovaném doručení nepodaří zboží z důvodů na straně kupujícího doručit, bude kupujícímu účtován poplatek za náhradu administrativní zátěže ve výši  120 ,- Kč který bude kupující společně s náklady spojenými s doručováním objednaného zboží uhradit na výzvu prodávajícího. 

6.5 Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

6.6 Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru budou realizovány do 24 hodin od přijetí objednávky. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den. Není-li zboží na skladě, objednávku odesíláme neprodleně po naskladnění. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.

6.7 Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky; nelze-li daný termín dodržet, bude o tom kupující v tomto termínu informován.

6.8 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na linku prodávajícího nebo emailem, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případné pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.

6.9 Způsob dodání a platební podmínky:

Uvedené ceny platí pro zásilky o váze do 5 kg. U balíčků s vyšší hmotností jsme nuceni účtovat vyšší poštovné. O této skutečnosti vás budeme dopředu informovat a bude vyžádán váš souhlas.

 

ZPŮSOB DOPRAVY PRO ČESKÉ ZÁKAZNÍKY

Cena: 120 Kč 

Česká pošta - balík do ruky 

Doprava je zdarma od 3000 Kč 

Zboží, které je skladem doručujeme do 3 pracovních dnů, zboží platíte přepravci při doručení, cena platí pro zásilky o hmotnosti max. 5 kg.

O dodací lhůtě zboží, které není skladem, bude zákazník informován elektronickou poštou. Cena platí pro zásilky o hmotnosti max. 5 kg.

 

Cena: 120 Kč 

Česká pošta - balík na poštu 

Doprava je zdarma od 3000 Kč 

Doručení naskladněného zboží do 3 pracovních dnů, zboží platíte přepravci při doručení, cena platí pro zásilky o hmotnosti max. 5 kg.

O dodací lhůtě zboží, které není skladem, bude zákazník informován elektronickou poštou. Cena platí pro zásilky o hmotnosti max. 5 kg.

 

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ SLOVENSKÝM ZÁKAZNÍKŮM

 •        Cena: 220,-

 •        Zboží, které je skladem doručujeme do 5 pracovních dnů, zboží platíte přepravci při doručení, cena platí pro zásilky o hmotnosti max. 5 kg.

 •        O dodací lhůtě zboží, které není skladem, bude zákazník informován elektronickou poštou (e-mail). 

 •        Zboží nelze posílat na dobírku.

 •        Při nákupu nad 5 000, - poštovné zdarma.

 •        Kurz pro přepočet objednávky v eurech je 26 Kč = 1 EUR.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ ZAHRANIČNÍM ZÁKAZNÍKŮM

 •        Cena: BUDE URČENA INDIVIDUÁLNĚ DLE ZEMĚ DORUČOVÁNÍ

 •        Zboží, které je skladem doručujeme do 5 pracovních dnů,

 •        Cena platí pro zásilky o hmotnosti max. 5 kg.

 •        O dodací lhůtě zboží, které není skladem, bude zákazník informován elektronickou poštou (e-mail). 

 •        Zboží nelze posílat na dobírku.

 •        Při nákupu nad 5 000, - poštovné zdarma.

 •        Kurz pro přepočet objednávky v eurech je 26 Kč = 1 EUR.

 

 

 ZPŮSOB PLATBY

1) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

2) platbou předem na účet 1495146013/3030 (IBAN: CZ46 3030 0000 0014 9514 6013, BIC: AIRACZPP)

7) Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2158 a násl. NOZ).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 •         zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 •         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 •         zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 •         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

7.4 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro odmítnutí reklamace. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. K reklamaci je nutné předložit doklad (popř. kopii dokladu) o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zjistí-li tedy kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis – nikoli na dobírku!, emailem), telefonicky nebo i osobně. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.5 K reklamaci je nutno doložit doklad osvědčující převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady.

 

 8) Odstoupení spotřebitele od smlouvy

8.1 Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“), je v souladu s § 1829 a násl. NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 •         kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 •         smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 •         smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu: madebykayali@gmail.com

8.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle e-mail na adresu: madebykayali@gmail.com s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požaduje spotřebitel vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení)" a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.

8.3 V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zaslat (ne na dobírku!) nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení veškeré zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.4 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.5 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

8.6 Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

8.7 Kupující není v souladu s ust. § 1837 OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:

 •         zboží zakoupené kupujícím bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

 •         zboží zakoupené kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, 

 •         zboží bylo dodáno kupujícímu v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

9) Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

9.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

9.2 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak.

10) Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (dále společně jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a kromě případné zákonné povinnosti poskytnutí osobních údajů nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám. OK

10.4 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

10.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

10.6 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

11) Zasílání obchodních sdělení

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

12) Doručování

12.1.   Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.2.   Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.3.  V případě, kdy si kupující zvolí formu poštovného dobírkou a zboží si nepřevezme, nevyzvedne v úložní době nebo se zásilka vrátí jako nedoručená, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady na poštovné a s tím spojený ušlý zisk, a to poplatkem ve výši 120 Kč (pro České zákazníky), 250 Kč (pro Slovenské zákazníky) nebo jinou sumou (pro zahraniční zákazníky), která bude upřesněna elektronickou poštou. Poplatek se platí vždy: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na č.ú: 1495146013/3030 (IBAN: CZ646 3030 0000 0014 9514 6013, BIC: AIRACZPP), vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „český účet prodávajícího“); Pokud kupující neuhradí výše uvedený poplatek do 5 ti pracovních dní (ČR) do 10 pracovních dní (SK + zahraničí), dojde ze strany kupujícího k nedodržení obchodních podmínek a dlužná částka bude po kupujícím vymáhána.

13) Závěrečná ustanovení

13.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy madebykayali@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Prodávající tímto informuje spotřebitele, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy. 13.2 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2016.